Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna

Jeżeli w regulaminie jest mowa o: Pracowni, Instytucji, Spółdzielni lub Spółdzielni Socjalnej rozumie się przez to Spółdzielnię Socjalną Pracownia Kulturalna z główną siedzibą w Krakowie przy ul. Bagrowej 80/44, zarejestrowaną pod adresem: ul. Gliniana 17/45 w Krakowie. Wymiennie są również używane słowa: warsztaty, zajęcia, kursy.

I Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Pracownię Kulturalną zwany dalej „Regulaminem” stosuje się do wszystkich warsztatów oraz inicjatyw organizowanych przez wyżej wymieniony podmiot (np. Klub Rodzica itp.).
2. Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez osobisty kontakt z pracownikami w siedzibie Pracowni, drogą mailową: biuro@pracowniakulturalna.plon-line lub telefonicznie: 78 45 45 45 3.
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie stosownych opłat, zgodnie z obowiązującym cennikiem, nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
4. Udział w warsztatach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Pracowni Kulturalnej.
5. Pracownia Kulturalna zastrzega sobie prawo do publikacji (strona internetowa, social media) wybranych wyrobów oraz zdjęć wykonanych podczas zajęć. Fotografie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby promocji Pracowni Kulturalnej. W przypadku niezgody uczestnika na udostępnianie wizerunku konieczne jest złożenie pisemnej prośby w siedzibie Pracowni Kulturalnej przed uczestnictwem w zajęciach.

II Płatności za zajęcia
1. Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik opłat, wprowadzany decyzją Prezesa i Zarządu na dany rok kalendarzowy. Ceny poszczególnych warsztatów mogą ulec zmianie.
2. Opłaty można wnosić w siedzibie Spółdzielni gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy o numerze: 25 1930 1767 2600 0626 7601 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości. W przypadku płatności przelewem warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w warsztatach jest okazanie potwierdzenia wykonanego przelewu w biurze Spółdzielni.
3. W przypadku uiszczenia opłat zarówno jednostkowych jak i cyklicznych za warsztaty (przy czym za opłatę cykliczną rozumie się wg Regulaminu koszt karnetu lub cyklu zajęć rozłożonych w czasie np. za 1 miesiąc). W przypadku nieobecności uczestnika płatność uiszczona przed warsztatami przechodzi na poczet kolejnych warsztatów (warunkiem tego jest zgłoszenie nieobecności co najmniej dobę przed rozpoczęciem warsztatów).
4. Dokumentem potwierdzającym obecność na warsztatach jest prowadzona przez biuro Pracowni rejestracja zajęć.

III Organizacja warsztatów 
1. Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku, jak również odwołania terminu warsztatów w nagłych przypadkach, o czym niezwłocznie poinformuje osoby uczęszczające na warsztaty. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie w porozumieniu z uczestnikami lub będzie można zamienić opłacone wejście na inne zajęcia. Przewidywany czas trwania pojedynczych warsztatów to ok. 50 min.
2. Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bądź przesunięcia terminu jego rozpoczęcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników.
3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmiany animatora prowadzącego zajęcia lub wprowadzenia czasowego zastępstwa.
4. Uczestnicy warsztatów (bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na fotografowanie lub inną rejestrację zajęć w zakresie obrazu lub dźwięku wyłącznie do celów dokumentowania i promowania działalności statutowej oraz innych celów marketingowych Spółdzielni Socjalnej Pracownia Kulturalna, w szczególności poprzez zamieszczanie wizerunku Uczestnika na stronach internetowych Spółdzielni, plakatach, ulotkach, zaproszeniach, folderach, banerach reklamowych oraz w mediach społecznościowych. Pracownia zobowiązuje się nie przekazywać owych materiałów innym podmiotom do celów komercyjnych. W przypadku niezgody uczestnika na udostępnianie wizerunku konieczne jest złożenie pisemnej prośby w siedzibie Pracowni Kulturalnej przed uczestnictwem w zajęciach.
5. Uczestnicy zajęć (bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników zajęć i ich rodziców lub opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) obejmujących w szczególności: imię, nazwisko, adres e–mail jeśli osoba posiada, numer telefonu w celach zorganizowania i realizacji zajęć. Podanie danych osobowych obligatoryjnych jest warunkiem zapisania na zajęcia. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna zarejestrowana pod adresem: ul. Gliniana 17/45 w Krakowie. Każdy z uczestników zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i zmian.
6. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Pracownię Kulturalną są zobligowani do postępowania zgodnego z poleceniami animatora prowadzącego oraz są zobligowani do postępowania niezakłócającego prowadzenia zajęć i nieutrudniającego innym uczestnikom udziału w zajęciach.
7. Uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jedynie wówczas, gdy są w stanie zdrowia pozwalającym im na to w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla siebie i innych osób. W przypadku chorób przewlekłych lub innych istotnych problemów/sytuacji zdrowotnych uczestnik zajęć jest zobligowany do poinformowania prowadzącego o swoim stanie zdrowia. Rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobligowani są do poinformowania prowadzącego o szczególnych okolicznościach związanych ze stanem zdrowia dziecka.
8. W przypadku pogorszenia samopoczucia, pojawienia się niepokojących objawów uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym animatora prowadzącego zajęcia.

9. Uczestnicy warsztatów (bądź ich rodzice lub opiekunowie – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własny stan zdrowia bądź jego pogorszenie w przypadku uczestnictwa w zajęciach w trakcie choroby lub innych dysfunkcji zdrowotnych zatajonych przez edukatorem.

10. Osoby małoletnie lub inni uczestnicy nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych podczas zajęć pozostają pod opieką animatora – inni pracownicy Spółdzielni nie ponoszą za nich żadnej odpowiedzialności i nie są zobowiązani do świadczenia opieki nad małoletnimi. Jeżeli podczas zajęć jest przewidziana obecność rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dziećmi odpowiedzialność za małoletnich ponoszą wyżej wspomniani. Punkt 10 Regulaminu ma zastosowanie również podczas zajęć organizowanych poza siedzibą spółdzielni, przy czym o ewentualnym przeniesieniu realizacji warsztatów poza budynek Pracowni uczestnicy i ich opiekunowie prawni zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zajęć.

11. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką animatora. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję w sprawie opuszczenia przez dziecka siedziby Pracowni po zakończeniu zajęć. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie przez dziecko siedziby Spółdzielni zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczny powrót do domu.

12. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgody rodzica (oświadczenie pisemne) na samowolne opuszczenie zajęć przez dziecko po ich zakończeniu edukator oraz Spółdzielnia nie biorą odpowiedzialności za powrót dziecka do domu oraz nie mają obowiązku zapewnienia mu opieki.

IV Zasady korzystania z obiektów, w których organizowane są zajęcia przez Spółdzielnie Socjalną Pracownia Kulturalna
1. Uczestnicy zajęć mają bezwzględny zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę (teren), w której odbywają się zajęcia.
2. Uczestnicy bądź ich rodzice lub opiekunowie prawni – w przypadku uczestników niepełnoletnich i innych uczestników nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za szkody w sprzęcie i wyposażeniu sal bez względu na umyślność lub przypadkowość szkody. Punkt ten nie ma zastosowania w przypadku dowiedzionej wadliwości i zużycia sprzętu z racji jego użytkowania.
3. Uczestnicy zajęć w trakcie przebywania na terenie Spółdzielni są zobligowani do postępowania zgodnego z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy i prowadzący są zobligowani do pozostawienia sali po zajęciach w takim stanie, w jakim ją zastali.
5. Za przedmioty pozostawione w salach zajęciowych Spółdzielnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
6. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.
7. Na terenie Pracowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania i pozostawania pod wpływem narkotyków i innych środków psychoaktywnych, wnoszenia i używania na terenie Spółdzielni broni i innych przedmiotów lub substancji mogących stanowić zagrożenie dla osób lub mienia.

V Postanowienia końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terenie RP prawa oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Socjalnej Pracownia Kulturalna.

 


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna z siedzibą ul. Gliniana 17/45, 30-732 Kraków, NIP: 679-316-41-93, email: biuro@pracowniakulturalna.pl.
1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług.
2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przetwarzane w celach realizacji usług objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje realizację usług. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług.