Statut


 

Statut Spółdzielni Socjalnej Pracownia Kulturalna

Tekst jednolity

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Socjalna Pracownia Kulturalna.

W dalszej części Statutu zwana jest „Spółdzielnią”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z późn. zmianami), ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późń. zmianami), innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Spółdzielni jest miejscowość Kraków.

§ 3

Terenem działalności Spółdzielni jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4

Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany przepisami prawa oraz postanowieniami statutu
Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cel i przedmiot działalności Spółdzielni

§ 5

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

Spółdzielnia realizuje cele społecznie doniosłe, takie jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania w kierunku odbudowania i podtrzymania u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

§ 6

Spółdzielnia realizuje swoje cele wymienione w §5 poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa
w oparciu o osobistą pracę członków.
Przedmiotem działalności prowadzonej przez Spółdzielnię są według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
Lp.Kod PKD Przedmiot działalności
1. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
2. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4. 58.11.Z Wydawanie książek
5. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
6. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
7. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
8. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
9. 85.59.A Nauka języków obcych
10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.), nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i może być prowadzona jako statutowa działalność nieodpłatna lub odpłatna.

§ 7

Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa w § 6 Statutu, Spółdzielnia zawiera umowy, realizuje projekty krajowe, samorządowe i unijne oraz podejmuje inne działania prawne i faktyczne niezbędne dla realizacji swoich celów. Spółdzielnia może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkiem Spółdzielni mogą być wyłącznie osoby przewidziane w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Członkiem spółdzielni może zostać wyłącznie osoba zdolna do wykonywania pracy w Spółdzielni, a Spółdzielnia może ją zatrudnić stosowanie do jej kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz potrzeb spółdzielni.
Warunek, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób prawnych, które mogą być członkami spółdzielni na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.

§ 9

Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, adres e-mail, jeśli przystępujący posiada.
W formie pisemnej deklaruje się także wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.
Członek w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 10

Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut stają się członkami Spółdzielni z chwilą wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet przez właściwy w sprawie organ Spółdzielni.
Organem właściwym w sprawie przyjmowania członków jest Walne Zgromadzenie, który podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu po złożeniu deklaracji, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub dwóch osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, Zarząd Spółdzielni zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Członek Spółdzielni ma prawo do:

brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania,
wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni,
przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni i jej organów,
zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, stosownie do swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni,
pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi oraz postanowieniami Statutu,
otrzymywania dokumentów Spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze, w tym otrzymywania odpisów statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi, postanowieniami Statutu oraz wydanych na ich podstawie stosownych regulaminów,
uczestniczenia w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo-kulturalnych, szkoleniowych, sportowych i turystycznych.

§ 12

Członek Spółdzielni ma obowiązek:
uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania pracy w Spółdzielni zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Kodeksu Pracy, Statutu oraz Regulaminu pracy (jeśli taki w spółdzielni został wprowadzony),
brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach organów, do których został wybrany,
dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,
stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Spółdzielni,
przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności i koleżeństwa w stosunku do innych członków Spółdzielni,
wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach określonych w Statucie,
ochrona i zabezpieczenie majątku Spółdzielni oraz użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
pisemnego zawiadomienia spółdzielni o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej.
Członek Spółdzielni zatrudniony zgodnie z § 35 może być na podstawie uchwały Zarządu zobowiązany do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej w jakiejkolwiek formie w stosunku do działalności spółdzielni.

§ 13

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

wystąpienia członka ze Spółdzielni,
wykluczenia członka,
wykreślenia członka z rejestru członków,
śmierci członka.

§ 14

Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Okres wypowiedzenia stosunku członkostwa równy jest okresowi wypowiedzenia umowy, na podstawie której członek jest zatrudniony lub też świadczy na rzecz spółdzielni usługi. Jeśli członek nie jest zatrudniony lub jest osobą prawną okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i jest liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 15

Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami:

w razie ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania, na szkodę Spółdzielni lub prowadzenia działalności konkurencyjnej wbrew postanowieniom § 12 ust. 2,
w razie niewniesienia deklarowanych udziałów lub deklarowanego udziału w terminie,
w razie prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo umyślne,
z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu Pracy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub umowy o pracę,
z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu Pracy, rozwiązanie takiej umowy bez wypowiedzenia z winy wykonawcy, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,
w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli członek świadczy usługi na podstawie takiej umowy.

§ 16

Wykreślenie członka z rejestru członków może nastąpić tylko w wypadku niewykonywania przez członka obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych:

członek nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres dłuższy niż jeden rok z przyczyn niezawinionych przez Spółdzielnię,
członek utracił całkowicie lub w znacznym stopniu zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy,
członek utracił pełną zdolność do czynności prawnych.
Postanowienia ust. 1 dotyczą wszystkich członków, niezależnie od tego, na jakiej podstawie byli zatrudnieni lub świadczyli usługi.
Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a nie wlicza się okresu, w którym członek nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.

§ 17

Organem właściwym w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka jest Walne Zgromadzenie.

§ 18

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu, właściwy w sprawie organ Spółdzielni powinien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

§ 19

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.

Rozdział IV

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 20

Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie:

od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej,
od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Prawo do odwołania w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego przysługuje w terminie 14 dni. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w niniejszym statucie. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym terminie i o skutkach jego niezachowania.
Jeżeli na mocy § 50 ust. 2 Rada Nadzorcza nie została powołana, jej kompetencje w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym wykonuje Walne Zgromadzenie.
W sytuacji, o której mowa w § 20, ust. 1, pkt. b termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni od podjęcia uchwały Rady Nadzorczej. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 46, ust. 1, nie później jednak aniżeli w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia.

§ 22

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym tylko od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, umowy o pracę, lub spółdzielczej umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Odwołanie wnosi się na piśmie z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 do Rady Nadzorczej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o decyzji Zarządu, o której mowa w ust. 1.
Rada Nadzorcza powinna rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia. Jeżeli jednak zgodnie z § 50 ust. 2 Rady Nadzorczej nie powołano, odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 46, ust. 1, nie później jednak aniżeli w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia.
Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej powzięcia.

Rozdział V

Wpisowe, udziały i wkłady członkowskie

§ 23

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie do postanowień niniejszego statutu.

§ 24

Wpisowe wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i powinno być wpłacone w terminie 14 dni od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni, gotówką lub przelewem na konto bankowe Spółdzielni wskazane przez Zarząd.
Zarząd Spółdzielni może na wniosek członka wyrazić zgodę na zapłatę wpisowego w formie potrącenia wpisowego z pierwszego wypłacanego członkowi przez spółdzielnię wynagrodzenia.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 25

Wysokość udziału wynosi: 100 zł (słownie: sto złotych). Udział płatny jest gotówką lub przelewem na konto bankowe Spółdzielni wskazane przez Zarząd.
Członek winien zadeklarować co najmniej jeden udział.
Zadeklarowane udziały należy wpłacić w ciągu 6 tygodni od daty rozpoczęcia pracy w spółdzielni.
Na wniosek członka spółdzielni Zarząd może wyrazić zgodę na płatność udziałów w dwóch ratach miesięcznych. Wówczas raty powinny być wpłacane w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
W przypadku osób prawnych – członków spółdzielni termin na wniesienie udziałów wynosi 1 miesiąc
od daty zawiadomienia członka o przyjęciu go do Spółdzielni.

§ 26

Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

§ 27

Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
Postanowienie ust. 1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które członek
jest zobowiązany obligatoryjnie zadeklarować i wpłacić. Zwrot wpłat na udziały nieobowiązkowe następuje w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem. Prawo żądania zwrotu wpłat na udziały nieobowiązkowe nie przysługuje w przypadku,
o którym mowa w § 29 ust.1 Statutu.

§ 28

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, w całości i jednorazowo, w terminie
30 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 29

Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni
w okresie jej działalności.

§ 30

Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub na przystąpienie do już funkcjonującej spółdzielni obowiązany jest wnieść te środki w całości jako wkład do spółdzielni socjalnej.
Osoba niepełnosprawna, która zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na wkład do spółdzielni socjalnej zobowiązana jest wnieść
te środki jako wkład do spółdzielni.
Członek, który posiada środki uzyskane z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości również jako wkład do spółdzielni socjalnej.
Wkład wnoszony jest niezwłocznie po otrzymaniu przez członka spółdzielni środków, o których mowa
w § 30, ust. 1 i 2 i 3 nie później jednak niż w ciągu 5 dni.

§ 31

Przez wkład do spółdzielni rozumie się:

środki pieniężne pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 30,
inne środki pieniężne zadeklarowane jako wkład przez członka,
rzeczy zadeklarowane jako wkład przez członka (wkład rzeczowy może obejmować nieruchomości i inne składniki majątkowe związane z przedmiotem działalności Spółdzielni);
obciążenie własności rzeczy lub innych praw, a także dokonanie innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy
lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych.
Wyceny wkładu rzeczowego, o którym mowa w ust. 1, pkt. c i d dokonuje w oparciu o obowiązujące przepisy osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych w Spółdzielni. Wycena ta jest dokonywana przed wniesieniem wkładu.
Członek może zadeklarować wkład, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, c i d w dowolnym momencie. Deklaracja wkładu powinna zostać przedłożona Zarządowi i powinna mieć formę pisemną. Wkład powinien być wniesiony nie później niż 2 miesiące po złożeniu deklaracji.
Deklarując wkład rzeczowy, o którym mowa w ust. 1, pkt. c członek może warunkować jego wniesienie dokonaniem na koszt Spółdzielni wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 32

Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w § 31 ust. 1 podpkt. a stanowi własność spółdzielni socjalnej po upływie okresu, o którym mowa w § 34 ust. 4 (w przypadku wkładu, o którym mowa
w § 30 ust. 1) lub ust. 5 (w przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 2) lub ust. 6 (w przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 3).
Zwrot wkładu, o którym mowa w § 31 może być dokonywany na zasadach przewidzianych w § 34.

§ 33

Wysokość wkładu, o którym mowa w § 31 ust. 1 podpkt. a określa każdorazowo umowa pomiędzy członkiem spółdzielni a Powiatowym Urzędem Pracy lub Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innym organem o udzieleniu dotacji jednorazowej z funduszy, o których mowa w odrębnych przepisach
na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

§ 34

Wkład o którym mowa w § 31 ust. 1 podpkt. a nie podlega zwrotowi w sytuacji, o których mowa
w ust. 4, 5 i 6.
W przypadku ustania członkostwa w spółdzielni wkład, o którym mowa w § 30 podlega zwrotowi w gotówce lub przelewem na konto wskazane przez osobę, której członkostwo w spółdzielni ustało, na pisemny wniosek tej osoby, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od momentu ustania członkostwa, z zastrzeżeniem ust. 3, na zasadach i warunkach określonych w ust. 7.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać złożony niezwłocznie po ustaniu członkostwa, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ustania członkostwa.
Jeżeli członkostwo w Spółdzielni ustało po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wniesienia wkładu,
o którym mowa w § 30 ust. 1 Statutu wkład ten nie podlega zwrotowi. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami) osoba, która otrzymała środki, o których mowa w § 30 ust 1 Statutu i była członkiem Spółdzielni przez okres krótszy niż 12 miesięcy zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.
W pozostałych przypadkach obowiązek zwrotu środków nie występuje.
W przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 2 jeżeli członkostwo w Spółdzielni ustało po okresie dłuższym niż 24 miesięcy od dnia wniesienia wkładu, wkład ten nie podlega zwrotowi. Zgodnie
z art. 12a, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi osoba, która otrzymała środki, o których mowa w § 30 ust 2 Statutu i była członkiem Spółdzielni przez okres krótszy niż 24 miesiące zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami. W pozostałych przypadkach obowiązek zwrotu środków nie występuje.
W przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 3 jeżeli członkostwo w Spółdzielni ustało po okresie dłuższym niż okres przewidziany w umowie, na podstawie której uzyskano środki na wniesienie wkładu,
nie podlega on zwrotowi. Przez okres przewidziany w umowie rozumie się okres, w którym członek spółdzielni, który wniósł wkład na przystąpienie do spółdzielni jest zobowiązany do pozostawania członkiem spółdzielni pod rygorem zwrotu środków.
W przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 1,2 i 3 w przypadku ustania członkostwa wkład podlega zwrotowi w następujący sposób:
85% wkładu w przypadku ustania członkostwa do 3 miesięcy od daty uzyskania członkostwa w spółdzielni,
70% w przypadku ustania członkostwa w okresie od 3 do 6 miesięcy od daty uzyskania członkostwa w spółdzielni,
55% w przypadku ustania członkostwa w okresie od 6 do 9 miesięcy od daty uzyskania członkostwa w spółdzielni,
40% w przypadku ustania członkostwa w okresie od 9 miesięcy do zakończenia okresu, o którym mowa ust. 4 (w przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 1) lub ust. 5 (w przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 2) lub ust. 6 (w przypadku wkładu, o którym mowa w § 30 ust. 3).
Wkład, o którym mowa w § 31, ust. 1, pkt. b podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa oraz na żądanie członka zgłoszone z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Spółdzielnia wypłaca (w gotówce lub przelewem na konto wskazane przez zainteresowanego członka) wkład jednorazowo lub w maksimum osiemnastu miesięcznych ratach. Ostateczna liczba rat lub wypłata jednorazowa ustalona jest w ciągu 14 dni od ustania członkostwa lub wystąpienia z w/w żądaniem w drodze negocjacji członka spółdzielni, który wniósł dany wkład oraz zarządu spółdzielni.
Wkład rzeczowy, o którym mowa w § 31, ust. 1, pkt. c wykorzystywany jest przez spółdzielnię na podstawie umowy użyczenia i podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa oraz na żądanie członka zgłoszone z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Wkład ten podlega zwrotowi w jeden z dwóch poniższych sposobów zależnie od preferencji wyrażonej w oświadczeniu członka, którego członkostwo ustało lub żądającego zwrotu wkładu:
zwrotowi podlega kwota pieniężna równa wycenie początkowej wkładu, o której mowa
w § 31, ust. 2; zwrot następuje w gotówce lub przelewem na konto wskazane przez zainteresowanego członka w ratach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 8,
zwrotowi podlega wkład w postaci rzeczowej; dodatkowo członek otrzymuje ekwiwalent pieniężny równy szacowanemu zużyciu środków będących przedmiotem wkładu; w/w wyceny dokonuje w oparciu o obowiązujące przepisy osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych w Spółdzielni; zwrot wkładu w postaci rzeczowej następuje nie później jak w ciągu 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa lub złożenia żądania.
W przypadku wystąpienia członka ze spółdzielni wkład, o którym mowa w § 31, ust. 1, pkt. b i c podlega zwrotowi na wniosek członka złożony nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ustania członkostwa. Jeśli taki wniosek nie wpłynie wkład przechodzi na własność spółdzielni.
Członek w złożonym Spółdzielni oświadczeniu może stwierdzić, że zrzeka się prawa do zwrotu wkładów,
o którym mowa w ust. 8 i 9. W takiej sytuacji wkład przechodzi na własność spółdzielni i nie podlega zwrotowi.
Wkład, o którym mowa w § 31, ust. 1, pkt. d podlega zwrotowi po zakończeniu umowy, której przedmiotem było obciążenie własności rzeczy lub innych praw.
W przypadku likwidacji Spółdzielni, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Rozdział VI

Zasady zatrudniania członków

§ 35

Szczegółowe zasady i warunki pracy członków określa Regulamin pracy w Spółdzielni (jeśli taki Regulamin zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie) oraz indywidualna umowa każdego z członków.
Spółdzielnia i członek Spółdzielni mają obowiązek nawiązania i pozostawania ze sobą w stosunku pracy.
Stosunek pracy pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę.
Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Spółdzielni. Spółdzielnia może zatrudniać swoich członków także na podstawie umowy o pracę.
Członek powinien być zatrudniony stosownie do jego kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz możliwości gospodarczych Spółdzielni.
Spółdzielnia ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę wśród członków zatrudnionych na podstawie umów określonych w ust. 3 i 4 z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych członków, a członkowie ci powinni powierzone im prace wykonywać terminowo i z należytą starannością.
Spółdzielnia może zatrudnić pracowników nie będących członkami Spółdzielni na podstawie umowy o prace lub innych umów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnia z osobami niebędącymi członkami Spółdzielni może także zawierać umowy o świadczenie usług.

§ 36

Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach Prawa spółdzielczego odmowa nawiązania stosunku pracy lub pozostawania w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych praw i obowiązków wynikających
ze stosunku członkostwa.
Nie podjęcie pracy (na podstawie określonej w § 35) z winy członka, jako ciężkie naruszenie przez niego obowiązków członkowskich może być podstawą do wykluczenia go ze Spółdzielni.
Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.
W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę albo jej warunków. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

§ 37

Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów Kodeksu Pracy o umowie na okres próbny.
Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego stosują się:

w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcia odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,
w pozostałym zakresie – przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę nakładczą.
Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie, których członkowie Spółdzielni świadczą usługi, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszego statutu, stosują się przepisy prawa cywilnego, w szczególności w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez Spółdzielnię umowy zlecenia lub umowy o dzieło, członkowi przysługują wobec Spółdzielni roszczenia przewidziane w przepisach prawa cywilnego.

Rozdział VII

Organy Spółdzielni

§ 38

Organami Spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie,
Zarząd,
Rada Nadzorcza, o ile została powołana zgodnie z § 50.

§ 39

Wybory do organów Spółdzielni wymienionych w § 38 pkt. b – c dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków takiego organu następuje również w głosowaniu tajnym.
Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania delegatów do organów związku spółdzielczego, którego Spółdzielnia jest członkiem.

§ 40

O ile statut lub właściwe przepisy nie stanowią inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 41

Tryb zwołania posiedzeń organów, o których mowa w § 38 pkt. b i c, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określają wydane na podstawie niniejszego Statutu regulaminy.

Walne Zgromadzenie

§ 42

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z zasadami określonymi w prawie spółdzielczym.
Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.
Każdy członek ma tylko jeden głos.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.

§ 43

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
wybór i odwoływanie członków Zarządu,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat lub sposobu podziału nadwyżki bilansowej,
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
wybór i odwoływanie delegatów do organów związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
podejmowanie uchwał o umorzeniu nieściągalnych wierzytelności Spółdzielni,
uchwalenie Regulaminu pracy członków, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują obowiązek przyjęcia regulaminu pracy lub – jeżeli obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa pracy – na wniosek Zarządu.

§ 44

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:

Rady Nadzorczej,
przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż dwóch członków.
Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 45

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą, w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zawiadomienia są wysyłane za pośrednictwem poczty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przekazywane osobiście lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w deklaracji członkowskiej. W przypadku osobistego przekazania członkom Spółdzielni zawiadomienia potwierdzają oni jego odbiór własnoręcznym podpisem na kopii pisma. W przypadku zawiadomienia drogą mailową członek potwierdza odbiór zawiadomienia przez informacją zwrotną.
Uprawnieni w myśl § 44 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia żądania uzupełnienia porządku obrad Zarząd zawiadamia o uzupełnionym porządku obrad co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 46

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 45.
Uchwały podejmowane są w trybie o którym mowa w § 40 chyba, że Prawo spółdzielcze lub Statut stanowią inaczej.

§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności członek zarządu i zarządza wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
Zasady i tryb obradowania i podejmowania uchwał ustala regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 48

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 49

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej sprzeczności z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka.
Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.
Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

Rada Nadzorcza

§ 50

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Radę Nadzorczą powołuje się, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. Jeśli liczba członków Spółdzielni nie przekroczy 15 osób Rada Nadzorcza może zostać powołana decyzją Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Spółdzielni lub przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków, nie mniej jednak niż trzech członków. Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne Zgromadzenie.
W porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma być głosowana uchwała w przedmiocie przyjęcia do Spółdzielni nowych członków, należy zamieścić punkt dotyczący wyboru Rady Nadzorczej, o ile w wypadku przyjęcia ww. osób liczba członków Spółdzielni przekroczyłaby 15 osób.
W przypadku nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w zdaniu pierwszym, punkt porządku obrad dotyczący powołania Rady Nadzorczej pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 51

Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.
Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji.

§ 52

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:
badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni,
podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
podejmowania uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji zakładu,
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków od uchwał Zarządu,
rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym.

§ 53

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Głosowanie jest jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 54

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.
Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady.
Rada Nadzorcza dla zbadania określonej sprawy może powołać komisje stałe lub czasowe.
W skład komisji mogą wchodzić oprócz członków Rady, także inni członkowie Spółdzielni.

§ 55

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 56

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 57

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do uprawnień Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni.
Członkowie Zarządu mogą nie być członkami Spółdzielni.

§ 58

Zarząd składa się z 2 do 3 osób zależnie od decyzji Walnego zgromadzenia. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, pracą Zarządu kieruje Prezes, który zwołuje też jego posiedzenia. Liczebność Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
Członkiem Zarządu może być tylko osoba, która:

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
nie była karana za przestępstwa gospodarcze, przeciwko dokumentom lub popełnione z chęci zysku.

§ 59

Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony. Na stanowisko Prezesa Zarządu i każdego z członków Zarządu przeprowadza się oddzielne głosowania.
Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.
Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
Członków Zarządu, którym nie zostało udzielone absolutorium, może odwołać Walne Zgromadzenie. W tym wypadku nie stosuje się postanowień § 46 ust. 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
Zarząd:

Podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej członek.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu. W przypadku niemożności uzyskania podpisu przez któregokolwiek z członków Zarządu Prezes Zarządu czyni stosowna notatkę na dokumencie protokołu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
Członkowie Zarządu wykonują czynności zgodnie z podziałem funkcji wynikającym z Regulaminu Zarządu.

§ 60

Regulamin Zarządu określa tryb pracy Zarządu. Regulamin Zarządu uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzony z zastrzeżeniem § 50 ust. 2 przez Radę Nadzorczą.
Zarząd ma prawo powołać stałe lub okresowe Komisje problemowe.

§ 61

Zarząd, w szczególności zaś Prezes jest kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej.

§ 62

Zarząd może wykonywać swoje czynności przy pomocy pełnomocników.
Pełnomocników ustanawia Zarząd określając zakres uprawnień i obowiązków pełnomocnika.
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 63

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo członkowi Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

Rozdział VIII

Zasady finansowe Spółdzielni

§ 64

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści swoim członkom.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 65

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 66

Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach, w tym dotacji z Funduszu Pracy, organizacji rządowych, pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego lub innych środków publicznych,
fundusz inwestycyjny, powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej,
fundusz celowy (przeznaczony na realizację celów, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych), powstający z wpłat części nadwyżki bilansowej.
Spółdzielnia może tworzyć także zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem określają odrębne przepisy ustawowe.

§ 67

Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
Straty Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy w pierwszej kolejności z funduszu inwestycyjnego, a następnie z funduszu udziałowego.

§ 68

Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i jest przeznaczana na:

zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%;
cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych – nie mniej niż 40%;
fundusz inwestycyjny.
Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków Spółdzielni, w szczególności nie może być przeznaczona na zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
Działalność Spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych.

Rozdział IX

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

§ 69

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz w Prawie spółdzielczym.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 70

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.